Vi värnar om din personliga integritet.

Denna policy gäller för behandling av personuppgifter som Warehouse 204 AB med organisationsnummer 559249-0295 (”vi”) erhåller i samband med att du exempelvis besöker våra webbplatser (inkluderat sociala nätverk som tillhör tredje part), elektronisk post, sms/mms, telefon, registreringsblanketter, kameraövervakning, teknisk support, i övriga kontakter med oss, från tredje part och från allmänt tillgänglig information.

Med hänvisning till lag avser vi nedan Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) och annan gällande svensk dataskyddslagstiftning.

Vilka uppgifter vi samlar in om dig

I normala fall kan du använda dig av vår webbplats utan att tillhandahålla oss några personliga uppgifter. På vissa sidor kommer uppgifter från dig att begäras såsom i anslutning till köp och serviceärenden eller om du registrerar dig för att ta del av vårt elektroniska nyhetsbrev. Vi kan även använda oss av uppgifter om dig som vi får från andra källor tillhandahållna av tredje part t.ex. marknadsföringsbolag.

De personuppgifter vi samlar in om dig kan vara:

Kontaktuppgifter – såsom ditt namn, fullständiga adress, e-postadress, telefonnummer, ålder, kön och geografisk plats samt när det är motiverat med hänsyn till ändamålet eller vikten av en säker identifiering, även ditt personnummer.

Ekonomisk information – information som behövs för att slutföra en beställning eller som du använder för att göra ett köp hos oss, exempelvis betal- eller kreditkort.

Tekniska uppgifter – om din enhet eller internetanslutning.

Information från andra källor – Allmänt tillgänglig information eller information från våra samarbetspartners som vi exempelvis inhämtar för att hålla våra uppgifter om dig uppdaterade.

Ändamål och laglig grund

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina uppgifter för följande syften och därpå följande angivna rättsliga grunder för desamma.

Ett av våra huvudsyften med insamlandet av dina personuppgifter är att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom att bearbeta ditt köp, fakturera och tillhandahålla kundservice och andra åtaganden kopplade till köp av våra produkter. Vi kan exempelvis behöva besvara dina frågor via vår kundtjänst kopplande till beställningen och övrigt försäkra oss om att lagkrav efterlevs exempelvis i bokföringslagen.

Laglig grund: Fullgörande av avtal (köpvillkor) eller rättslig förpliktelse.

Ett annat huvudsyfte med insamlandet av dina personuppgifter är för att du ska kunna köpa en produkt av oss. Vi behöver dina uppgifter för att kunna hantera din beställning.

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om köp av vara. Insamlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt det avtal vi ingår. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte fullgöra våra åtaganden och vi tvingas neka dig köpet.

Ett annat huvudsyfte är att kunna erbjuda dig bra tjänster och service genom anpassade tjänster och att leverera bättre tjänster med mer relevant innehåll. Vi analyserar uppgifter om våra kunders demografiska och geografiska förhållanden, intressen och beteende utifrån de uppgifter vi erhåller från vår webbplats eller andra tjänster så kallat profilering. Kund- och marknadsanalyser samt behandling för statistiska ändamål utförs på en sammanslagen nivå och är inte avsedda att identifiera enskilda individer.

Laglig grund: Berättigat intresse.

Vi kan komma att använda uppgifter om dig för att per post, e-post, sms/mms eller per telefon skicka nyhetsbrev, informera dig om nya tjänster och kampanjer, erbjudanden, tävlingar och annan information om våra produkter och aktiviteter som vi erbjuder samt tror kan vara av intresse för dig. Vi kan således använda uppgifterna om dig för direktmarknadsföring, internetreklam, inkluderat profilering, förutsatt att du inte har instruerat oss att inte göra det.

Laglig grund: Berättigat intresse eller samtycke (såvida annat inte uttryckligen anges i samband med insamlingen av dina personuppgifter).

Vilka som får ta del av dina uppgifter

Vi är måna om dina personuppgifter och lämnar endast ut dessa till av oss utvalda tredje parter.

Tredje parter som vi anlitar för att hjälpa oss att bedriva vår verksamhet har bara tillåtelse att använda dina personuppgifter för vår räkning samt för de särskilda uppgifter de har att utföra efter våra specifika instruktioner. De är skyldiga att hålla dina personuppgifter konfidentiella och säkra.

För att kunna erbjuda bättre produkter och i marknadsföringssyfte kan vi även komma att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje parter, oftast då såsom självständigt personuppgiftsansvariga, för att dessa ska kunna utföra en tjänst åt oss eller dig, exempelvis för adressuppdateringar, ett post- eller fraktservice- företag som ska leverera produkter, försäkringsbolag, banker/kredit- upplysningsföretag eller till digitala annonsnätverk som vi samarbetar med.

Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES kräver att landet i fråga har ett avtal med EU/EES samt har tillräcklig dataskyddslagstifning eller att vi träffat avtal med aktuell tredje part om att de är tvingande att tillämpa av EU-kommissionen godkända klausuler gällande skyddet för den personliga integriteten.

Vad du har för rättigheter

Enligt lag har du rätt att begära ut information om de personuppgifter vi har om dig efter att du har identifierat dig och tydligt angett vilken information du önskar ta del av. Begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt skickas till nedanstående adress. Vi kommer att bemöta din begäran inom en månad.

Om du anser att våra uppgifter om dig är felaktiga har du möjlighet att vända dig till oss och begära rättelse. Vi kommer att korrigera eller uppdatera uppgifterna om dig så snabbt vi bara kan.
Du har även rätt att begära att få uppgifterna om dig borttagna, begränsade i sin användning och överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Dock kan det krävas att vi behåller nödvändiga personuppgifter i samband med radering för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal.
Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter ber vi dig snarast anmäla detta till oss. Du kan även göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Våra uppgifter om dig sparas så länge som det är nödvändigt för de ändamål som följer av denna personuppgiftspolicy eller krävs enligt lag eller avtal, exempelvis för att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Kontakt

Warehouse 204 AB med organisationsnummer 559249-0295 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan, såvida inte annat uttryckligen anges i samband med insamlingen av dina uppgifter. Om du har frågor gällande vår policy eller vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.

E-post: kundservice@warehouse204.se
Adress: Warehouse 204 AB, Blackebergsvägen 2, 311 50 Falkenberg